Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: BETALING

1. De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending opelsbaar op het moment dat de afzender/ opdrachtgever de vrachtbrief aan de vervoerder overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de vervoerder de opdracht aanvaardt.

2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadreseerde bij in ontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzaken van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender/opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.

3. Indien de vervoer anders dan bij ongefrankeerde zending op verzoek van de afzender/opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft de afzender/opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht indien de geadresseerde op de derde op eerste aanmaning niet voldeed.

4. Indien de vervoerder een faktuur zendt, is de debiteur verplicht deze binnen 30 dagen na faktuurdatum te voldoen.

5. Fakturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien binnen 8 dagen na faktuurdatum de vervoerder een schiftelijk bezwaar heeft bereikt.

6. Indien de debiteur in verzuim is, is hij verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente te betalen.

7. Eventuele betalingen zullen vooreerst in mindering strekken op de vervallen rente en vervolgens de hoofdsom.

ARTIKEL 2: COMPENSATIE

De afzender/opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke de vervoerder krachtens enig met hem gesloten overeenkomst in rekening brengt, tenzij de vervoerder de vordering schriftelijk heeft erkend.

ARTIKEL 3: INCASSO

1. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakkelijke gemaakte buitenrechtelijke en gerechtigde kosten ter incasso aan degene die gehouden is tot betaling in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn eerste verschuldige vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.

2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

ARTIKEL 4: RETENTIERECHT 

1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan aangifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender/opdrachtgever jegens die derde de goederen ten vervoer ter beschikking te stellen.

2. Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het vervoer van de goederen.

3. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.

4. De vervoerder kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van tetentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomst.

5. Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft de vervoerder het recht om de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht van vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel een eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vorderingen tot het stellen van zekerheid is voldaan.

6. De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

ARTIKEL 5: PANDRECHT

1. Alle goederen, documenten en gelden, welke de vervoerder uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de afzender/opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.

2. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemmig is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.

ARTIKEL 6: VERVANGENDE ZEKERHEID/ UITSTEL VAN BETALING

1. De schuldenaar kan zich nimmer tegenover de vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, het welk de termijn van 30 dagen overschreed.

2. Indien de afzender/opdrachtgever, dan wel een derde namens de afzender/opdrachtgever een onherroepelijke, door de vervoerder geaccepteerde bankgarantie stelt voor de lid 5 van artikel 4 (opschorting) en lid 2 van artikel 5 (pand) bedoelde vorderingen, komen alle rechten die de vervoerder heeft volgens het bepaalde in artikel 4 (retentie en opschorting) en artikel 5 (pand) te vervallen.

ARTIKEL 7: ADRESWIJZIGING

1. De afzender/opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres waarop hij bereikbaar is.

2. Eventuele schade, welke het gevolg zijn van niet nakomen door de afzender/opdrachtgever van de verplichting uit lid 1, komen nimmer ten laste van de vervoerder.

ARTIKEL 8: VEILINGVERVOER

De vervoerder stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele aanvoer en computer fouten gemaakt op de veilingvestigingen, tevens stellen wij ons niet verantwoordelijk voor het zoek raken van fust en dergelijke nadat dit op korrekte wijze is afgeleverd op de afleverplaats.